Rapport på temat medier och genus

Vi har med oss kunskaper om medierna och källkritikens grunder. Detta ska nu omsättas i en rapport där du undersöker något av medierna utifrån ett genusperspektiv.

Rapporten är huvudexamination på momentet och genom att skriva den ska du utveckla och visa på:

  • Kunskaper om massmediers och informationsteknikens roll i samhället.
  • Kunskaper om olika gruppers och individers sociala livsvillkor, genus
  • Förmåga att söka, granska och tolka information om olika källor, redovisa källor och göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet
  • Förmåga att uttrycka kunskaper genom olika presentationsformer, rapport

Vi tar fram ramverket till rapporten under lektionerna, men här är en enklare sammanfattning (se också exemplet nedan):

TITELSIDA med titel, eventuell undertitel, ditt namn skolans namn, kurs, termin

– Sidbrytning –

INNEHÅLLSFÖRTECKNING med hjälp av stilmallar och den automatiska innehållsförteckningen i Pages.

– Sidbrytning –

INLEDNING ska locka till läsning av rapporten, ge några iögonenfallande fakta, eller förklara varför du är intresserad av det du studerar helt enkelt

Syfte och frågeställningar
I syftet ska det framgå vad rapporten egentligen ska uppnå, dvs syftet med den i bredare mening. Avsluta gärna med en konkret och avgränsad frågeställning. Genom att ha en intressant frågeställning har du något att diskutera/analysera i slutet av rapporten.

Metod
Metod handlar om hur man gör sin undersökning. I det här fallet har vi bestämt att du måste studera medierna. Men för att din undersökning ska bli lyckad är det bra att tänka till på förhand och din förberedelse kan beskrivas här, t ex: Läste i Genusboken om typiska kvinnliga egenskaper, förberedde ett protokoll med filmens olika kvinnliga karaktärer och efter varje scen gick genom och matchade egenskaper med karaktären. Metoden ska beskrivas så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra din undersökning på samma sätt.

Källkritik
Källkritik är egentligen en av livets viktigaste metoder, men för att öva oss i att tänka källkritiskt ska rapporten ha en egen del som heter så. I källkritikdelen ska de källor som använts resoneras kring: vilka styrkor och svagheter har källorna utifrån trovärdighet och relevans.

– Sidbrytning –

UNDERSÖKNING
Nu börjar presentationen av arbetet på allvar, i denna del som också kan kallas faktadel, lyfter du fram allt nödvändigt för att hitta ett svar på frågeställningen.

  • Börja gärna med att beskriva kort vad genus är och sedan lyfta fram specifik information om genus som passar din undersökning, t ex vad som anses vara typiska manliga eller kvinnliga egenskaper, yrken, osv. Vidare kan du referera till tidningsartiklar eller annan information som handlar om det du skriver. Ange källor i fotnoter!
  • Presentera sedan vilket/vilka medier du undersökt. Beskriv vad som är syftet med filmen, boken, tidskriften, tidningen.
  • Därefter ska du presentera resultatet av din undersökning. Använd gärna tabeller och diagram, och där det passar även bilder.

Undersökningsdelen kan bli ganska lång, dela in den med egna underrubriker.

– Sidbrytning –

ANALYS / DISKUSSION

Återkoppla till rapportens syfte och frågeställning och försök att resonera dig fram till ett svar med stöd i den fakta som du presenterat.

– Sidbrytning –

KÄLLFÖRTECKNING

Lista alla källor som använts i alfabetisk ordning efter upphovsman, ex:

Andersson, Allan, Alla barn är prinsessor, Malmö, 2002
Henriksson, Henry, “Pojkar bär rosa bäst”, Aftonbladet 26/4 2007
Josefson, Helena, Genus: hur påverkar det dig?, Malmö, 2005
Wikipedia, sökord: Genus, http://sv.wikipedia.org/wiki/Genus_(k%C3%B6nsbegrepp) hämtad 2014-03-31

Ladda ner (PDF, Unknown)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *